regulamin

Regulamin serwisu korkowcy.pl

I. Definicje pojęć zawartych w Regulaminie oraz związanych z nim dokumentach udostępnionych na stronach serwisu korkowcy.pl

serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dla korepetytorów i uczniów zawierający ogłoszenia oraz informacje dotyczące edukacji, znajdujący się pod adresem korkowcy.pl

użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu

ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w serwisie, posiadająca indywidualne konto ogłoszeniodawcy umożliwiające zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji dotyczących edukacji

konto ogłoszeniodawcy - konto dostępne w domenie korkowcy.pl, przyporządkowane ogłoszeniodawcy, służące do zarządzania ogłoszeniami oraz informacjami dotyczącymi edukacji

ogłoszenie - oferta zamieszczona w serwisie przez ogłoszeniodawcę, zawierająca informacje usłudze edukacyjnej oferowanej przez ogłoszeniodawcę oraz dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

administrator - osoba zarządzająca serwisem z upoważnienia właściciela.

login - unikalna nazwa ogłoszeniodawcy utworzona osobiście podczas procesu rejestracji w serwisie

II. Ustalenia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki korzystających z serwisu.

2. Administrator i właściciel serwisu nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za brak wykonania lub nieprawidłowe wykonanie oferowanych usług, o ile jest to spowodowane działaniem osób trzecich, w szczególności nieprawidłowym działaniem Internetu.

3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwera i serwisu nie spowodowane z winy Administratora.

4. Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy podane podczas procesu rejestracji w serwisie i dostępne w ogłoszeniach i profilu ogłoszeniodawcy mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do uzyskania informacji dotyczących oferowanych przez ogłoszeniodawcę usług oraz ustalenia zasad współpracy. Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych ogłoszeniodawców do innych celów w tym do przesyłania ogłoszeniodawcom ofert pracy, ofert współpracy z innymi serwisami internetowymi oraz ofert zakupu produktów lub usług.

5. Jeden ogłoszeniodawca może posiadać w serwisie tylko jedno indywidualne konto

6. W serwisie zamieszczane mogą być wyłącznie ogłoszenia oferujące korepetycje oraz inne formy nauczania. W treści ogłoszeń oraz w opisach zawartych w profilu użytkownika nie mogą być zamieszczane informacje o innych usługach, takich jak: pisanie prac, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań, przygotowywanie prezentacji maturalnych, pomoc on-line przy zdawaniu egzaminów oraz innych, które nie są bezpośrednio związane procesem nauczania

7. Ogłoszeniodawca zamieszczający ogłoszenie zobowiązany jest do określenia co najmniej jednej miejscowości (lokalizacji), w której udziela korepetycji lub miejscowości będącej miejscem zamieszkania lub siedzibą ogłoszeniodawcy. Jeżeli ogłoszeniodawca udziela lekcji on-line, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest do oznaczenia formy udzielanych lekcji w ogłoszeniu. Osoby oraz firmy udzielające lekcji on-line zobowiązane są do niepodawania jako dodatkowych miejsc udzielania korepetycji miejscowości, w których nie udzielają lekcji w sposób bezpośredni, bez pośrednictwa środków komunikacji elektronicznej.

8. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji, blokady lub usunięcia konta ogłoszeniodawcy zamieszczającego ogłoszenia oraz informacje o treści niezgodnej z regulaminem.

9. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia zamieszczonego przez ogłoszeniodawcę ogłoszenia zawierającego treści niezgodne z regulaminem.

10. Jeżeli ogłoszeniodawca, którego konto lub ogłoszenie zostało usunięte za działania niezgodne z regulaminem wykupił płatne usługi, opłaty nie zostaną mu zwrócone.

11. Użytkownik nie może samodzielnie usunąć swego konta z serwisu korkowcy.pl. Konto może usunąć Administrator serwisu na prośbę ogłoszeniodawcy pod warunkiem, że prośba dotycząca usunięcia konta została przesłana za pośrednictwem adresu mailowego użytego przy rejestracji konta lub w swej treści zawiera adres mailowy użyty podczas rejestracji konta. Konto użytkownika zostanie usunięte z serwisu najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.

12. Kopiowanie przez użytkowników treści zawartych w serwisie dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego.

III. Usługi świadczone w ramach serwisu korkowcy.pl

1. Użytkownik rejestrując konto w serwisie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

2. Rejestracja konta w serwisie oraz zamieszczanie ogłoszeń są nieodpłatne.

3. Tylko zarejestrowany i zalogowany użytkownik może zamieszczać w serwisie ogłoszenia, informacje dotyczące edukacji oraz komentarze. Aby zalogować się w serwisie użytkownik musi aktywować swoje konto. Aktywacja konta odbywa się poprzez kliknięcie odnośnika znajdującego się w mailu wysłanym na adres podany przez użytkownika w czasie rejestracji. Do czasu aktywacji konta logowanie się użytkownika w serwisie oraz zamieszczanie ogłoszeń i komentarzy nie jest możliwe.

4. W procesie rejestracji użytkownik samodzielnie tworzy login i hasło, niezbędne do zalogowania w serwisie.

5. Login składać się może z małych liter bez znaków diakrytycznych, cyfr oraz myślnika.

6. Login nie może zawierać nazw geograficznych (miasto, region, kraj) nazw przedmiotów nauczania, kierunków i specjalności studiów, nazw szkół lub uczelni, stopni i tytułów naukowych, egzaminów oraz nazw związanych z nauczaniem, takich jak np. nauczyciel, korepetytor, korepetycje, korki itp.

7. W utworzonym profilu, jego adresie oraz wszystkich ogłoszeniach widoczne są login oraz imię ogłoszeniodawcy a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej login oraz jej nazwa.

8. Profil oraz ogłoszenia mogą zawierać imię ogłoszeniodawcy oraz jego dane kontaktowe takie jak numer telefonu, konto Gadu-Gadu oraz konto Skype. Wymienione wyżej dane ogłoszeniodawca zamieszcza wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zamieszczania w profilu oraz ogłoszeniach prawdziwych danych, ponosi przy tym pełną odpowiedzialność za ich treść oraz szkody wynikłe w przypadku podania nieprawdziwych informacji.

10. W przypadku gdy zamieszczone w profilu oraz ogłoszeniach dane uległy zmianie, ogłoszeniodawca zobowiązuje się do ich aktualizacji.

11. Treść ogłoszeń oraz informacji zawartych w profilu musi być zgodna z obowiązującym w Polsce prawem.

12. Ogłoszenia powinny być dodawane do właściwej kategorii a ich treść oraz treść informacji zawartych w profilu musi być pisana zgodnie z zasadami polskiej gramatyki (ortografia, znaki diakrytyczne, wielkie i małe litery). Ogłoszenia oraz informacje, które nie spełnią powyższych zasad mogą zostać usunięte z serwisu przez Administratora.

13. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zamieszczania ogłoszeń publikowanych na stronach serwisu w dowolnie wybranych mediach, o ile nie wiąże się to z obciążeniem ogłoszeniodawcy dodatkowymi kosztami.

14. Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na ocenianie świadczonych przez nich usług wymienionych w publikowanych w serwisie ogłoszeniach przez użytkowników serwisu.

15. Oceniać świadczone przez ogłoszeniodawcę usługi mogą jedynie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy serwisu, którzy z ocenianych usług korzystali lub którzy z usług skorzystać nie mogli z winy ogłoszeniodawcy.

16. Użytkownik oceniający usługi ogłoszeniodawcy zobowiązuje się do prezentowania opinii zgodnej z prawdą, w formie zgodnej z zasadami kultury i prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej w serwisie oceny.

17. Użytkownik oceniający usługi świadczone przez ogłoszeniodawcę zobowiązuje się do niezamieszczania w swojej ocenie jakichkolwiek danych osobowych lub danych kontaktowych ogłoszeniodawcy, które nie są udostępnione w serwisie, jakichkolwiek danych osobowych lub danych kontaktowych innych osób a także adresów jakichkolwiek stron internetowych.

18. Użytkownik oceniający usługi świadczone przez ogłoszeniodawcę zobowiązuje się do wystawienia tylko jednej opinii jednemu ogłoszeniodawcy.

19. Ogłoszeniodawca może zamieścić komentarz do każdej oceny zamieszczonej przez użytkownika.

20. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii niezgodnych z regulaminem serwisu.

21. Ogłoszenie, do którego zostanie dodana opinia ucznia uczestniczącego w prowadzonych przez korepetytora lekcjach zostaje automatycznie zaktualizowane i umieszczone na pierwszym miejscu na liście ogłoszeń. Pozycja ogłoszenia ulega następnie zmianom w miarę dodawania przez użytkowników nowych ogłoszeń - tak jak dzieje się to w przypadku wszystkich nowych ogłoszeń niewyróżnionych.

IV. Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z działaniem serwisu oraz uwagi dotyczące publikowanych w serwisie treści mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie "Kontakt" znajdującej się pod adresem http://korkowcy.pl/kontakt.html

2. Administrator zobowiązany jest do zapoznania się z treścią reklamacji i ustosunkowania się do niej w możliwie najkrótszym czasie.

3. Użytkownik przed przesłaniem reklamacji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

4. Reklamacje dotyczące usług niezgodnych z regulaminem serwisu nie będą uwzględniane przez Administratora.

5. Reklamacje rozpatrywane są w dni robocze w godzinach 10-16.

V. Komunikacja z ogłoszeniodawcami

1. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie mailowej informacji o zmianach w funkcjonalności serwisu.

2. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie mailowej informacji o zmianach w regulaminie.

3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie mailowej materiałów reklamowych związanych z działalnością serwisu.


VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2016r.

2. Obowiązująca wersja regulaminu umieszczona jest pod adresem http://korkowcy.pl/regulamin.html